Grote arken in smal vaarwater:

Klik op

--Foto: vergroting

--: locatie

Knelpunt Amstelveld leidt tot schade aan woonboten.

Bootbewoners rond het Amstelveld slaan alarm over een toenemend aantal incidenten en schade op het water, met name op drukke dagen. Zij wijten dat aan een toenemend aantal plezierbootjes. Maar er blijkt nog een andere – en misschien wel belangrijkere - oorzaak te zijn.

In een ingezonden brief aan Het Parool(zaterdag 4 mei 2012) beklaagt een woonbooteigenaar zich erover dat de woonboot het verliest van de Oranjedrukte. Als belangrijkste oorzaak noemt hij de toenemende drukte op het water gedurende de laatste jaren. Die stellingname wordt echter niet onderbouwd door de feiten.

 

De 'Dienst Onderzoek en statistiek' heeft hierover een interessant rapport gepubliceerd: "Drukte op de Prinsengracht 2009/2010". Daarin wordt een vergelijking getrokken met de situatie in 2003 en 2004. En dan blijkt dat er in 2009/2010 véél minder plezierbootjes waren dan in 2003/2004: een afname dus! Echter, de weersomstandigheden in de lente en de zomer waren heel verschillend: 2003/2004 was veel mooier dan 2009/2010. Dat zou dus een verklaring kunnen zijn voor de afnemende drukte. Maar het najaar was in alle gevallen wél goed vergelijkbaar. En ook dan blijkt dat de drukte op het water in de latere jaren minder wordt!

 

Toch is duidelijk zichtbaar dat er de laatste jaren wel degelijk knelpunten zijn ontstaan in de Prinsengracht, met name rond het Amstelveld. Maar dat knelpunt is dan ook niet zozeer een gevolg van toenemende drukte van de pleziervaart. Er is een heel andere reden: de eigenaren van de woonboten ter plaatse hun boten hebben vervangen door exemplaren van de maximaal toegestane afmetingen.

 

Daardoor wordt de beschikbare ruimte voor het varende verkeer - zowel de Rondvaart als de pleziervaart - steeds smaller en ja: dat werkt het ontstaan van schade door aanvaringen in de hand. Door het steeds toenemende bouwvolume in de grachten creëren de woonbooteigenaren zelf een nautisch knelpunt.

Met de huidige regelgeving lijkt dit probleem onoplosbaar: de Rondvaart beperken is nauwelijks een optie: daarvoor is het economisch belang voor de stad van die branche te groot.

 

Woonboten worden vervangen door steeds grotere exemplaren.

 

En het instellen van éénrichtingsverkeer ter plekke brengt vele nadelen met zich mee, m.n. een toenemende drukte elders en is bovendien nauwelijks te handhaven: de pleziervaart zal zich er net zo min iets van aantrekken als fietsers van een éénrichtingsverkeer. En bovendien: op Koninginnedag geldt al een éénrichtingsverkeer op de Prinsengracht, maar dat helpt blijkbaar niet echt.

Nu wordt er - naar analogie van de Canalparade - gepleit voor het gefaseerd toelaten van plezierbootjes (en de rondvaart?) op drukke dagen, zoals Koninginnedag. Maar, anders dan bij de Canalparade, komen de bootjes op dergelijke drukke dagen van alle kanten. Dat maakt uitvoering van gefaseerde toegang tot de Prinsengracht ingewikkeld en praktisch onuitvoerbaar.

 

Het Stadsdeel heeft wel degelijk een oplossing beschikbaar: bij de opstelling van het Bestemmingsplan Water is op meerdere locaties ruimte gecreëerd voor nieuwe ligplaatsen, binnen het Stadsdeel. Wij vinden dat er vanuit Waternet en het Stadsdeel meer stimulans zou mogen zijn voor de woonbooteigenaren om daar gebruik van te gaan maken, met name voor locaties waar nu een nautisch knelpunt dreigt te ontstaan.

Daarbij zou het streven erop gericht moeten zijn om met een beperkt aantal verplaatsingen en onderlinge uitruil van ligplaatsen het Amstelveld aan de pleinzijde vrij van woonboten te krijgen. Het varende verkeer krijgt dan weer de ruimte en de woonbootbewoners hoeven op drukke dagen niet langer bewakers in te schakelen om schade te voorkomen.

Dat is in het belang van velen en zou bovendien een grote bijdrage vormen aan de beleving van het stadsschoon.

R.S.

Tekstversie

Design: Ing. Ruut Spaargaren.